Archives

निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित निवृत्ति भरणको लागि अस्पताल र कर्मचारी संचयकोष बीच भएको सम्झौता पत्र

अस्पताल विकास समितिको मिति २०७८ मंसिर २९ को निर्णयबाट पारित विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम कार्यसञ्चालन निर्देशिका(EHS),२०७८

निजामती कर्मचारी अस्पताल कारार सेवा कार्यविधि २०७८

निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा) विनियमावली, २०७०

मिति २०७८ भाद्र २४ को निर्णय

निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४

निजामती कर्मचारी अस्पताल कारार सेवा कार्यविधि २०७८

निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा) (दोस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७७

Memorandu of Understanding

Contact Us

Our aim

The primary aim of CSH is to provide quality, state-of-the-art, and affordable healthcare services to all past and present civil service employees and their immediate family members.

@2017 Civil Service Hospital. All rights reserved